Disclaimer

Het Vredescentrum is coördinator voor de herdenkingsinitiatieven n.a.v. 100 jaar eerste Wereldoorlog ’14 -’18 in de stad Antwerpen. Het Vredescentrum ontwikkelde daartoe een koepelprogramma “Antwerpen ’14 - ‘18”. De organisatie van de voetgangersbrug (“Pontonbrug”) valt onder de verantwoordelijkheid van het Vredescentrum en haar partners volgens de met hen gemaakte afspraken. Alle andere activiteiten georganiseerd door derden in het kader van Antwerpen ’14-‘18, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van die organisatie. Daarbij treedt het Vredescentrum slechts op als facilitator en communicator.

1. Deze algemene voorwaarden zijn – behoudens schriftelijke toestemming tot afwijking – van toepassing op alle contractuele verhoudingen tussen het Vredescentrum VZW (Lombardenvest 23 – 2000 Antwerpen, KBO 479.235.32) en de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan het evenement ”Antwerpen bouwt bruggen 1914-2014 ” van 3 tot 5 oktober 2014.

2. De verkoopsvoorwaarden e-tickets betreffen zowel de aankoop van kleine aantallen (max. 8) individuele toegangsbewijzen alsook de groepsboekingen. Voor alle vragen m.b.t. een groepsbezoek ( groep v.a. 9 pers.) aan de Pontonbrug kunt u zich uitsluitend wenden tot de VZW Vredescentrum per email op info@vredescentrum.be of tijdens de kantooruren tot het infopunt “Antwerpen 14-18”, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

3. Het Vredescentrum zal niet aansprakelijk zijn voor afgelasting, vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen indien dit door overmacht of vreemde oorzaak is ontstaan. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van de partijen. Tickets worden niet terugbetaald noch omgewisseld. Het Vredescentrum is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van het ticket. Het kopen van de e-tickets via onze erkende ticket verdeler impliceert de aanvaarding van zijn voorwaarden. Deze zijn te raadplegen via de volgende weblink: “https://d33x77etmi70l0.cloudfront.net/media/frontoffice/termsofuse/nl_bv...

4. Tickets mogen niet worden doorverkocht. E-tickets kunnen meerdere keren worden afgedrukt. Zij zullen eens gevalideerd, geen recht geven tot toegang. Tickets die worden nagebootst geven het Vredescentrum of de betrokken diensten het recht om deze onmiddellijk te annuleren. De kosten van de annulering worden verhaald op de koper. De toegang kan door de Ordediensten geweigerd worden. Enkel de aanbieder van het originele e-ticket krijgt toegang tot het evenement. Identiteitscontrole door de Organisator of Ordediensten is steeds mogelijk.

5. Behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming is elk commercieel of promotioneel gebruik van de naam of het logo Antwerpen ’14-‘18 en het evenement ‘Antwerpen bouwt bruggen 1914-2014’ verboden. Ieder misbruik zal aanleiding geven tot vervolging.

6. Het is iedereen verboden op welke activiteit ook promotioneel of commercieel, te organiseren binnen de perimeter van het evenement zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Vredescentrum.

7. Het e-ticket geeft onder hieronder uitgewerkte modaliteiten toegang tot de pontonbrug en het culturele programma op Linkeroever. Daarnaast biedt het tevens (gedeeltelijke) toegang tot de verschillende deelnemende musea op 3, 4 en 5 oktober 2014, gratis of tegen reductietarief, rekening houdend met de beschikbare capaciteit. Indien er capaciteitsproblemen ontstaan, kan de toegang worden geweigerd. Het Vredescentrum en de stad Antwerpen zijn hiervoor niet verantwoordelijk. Het e-ticket biedt dus geen garantie op bezoek aan alle tijdelijke tentoonstellingen tijdens dit weekend. Het bezoek aan de permanente collecties van de deelnemende musea valt niet onder dit ticket.

8. Voor de oversteek van de pontonbrug, is het e-ticket enkel geldig op het daartoe vermelde tijdstip (“slot”). De organisator en de ordediensten behouden zich het uitsluitende recht voor om de toegang te weigeren of het uur te veranderen in functie van de concrete omstandigheden van de veiligheid. De oversteek van de pontonbrug gebeurt slechts in één richting, namelijk van het Steenplein naar Linkeroever.

9. Het speciale e-ticket ‘De Lijn’ omvat naast de toegang tot het evenement zoals uitgewerkt in paragraaf 7 tevens de verplaatsing met De Lijn van en naar het evenement binnen de provincie Antwerpen. Zulks enkel op de dag van oversteek die op het e-ticket staat vermeld.

10. Het Vredescentrum en zijn partners doen maximale inspanningen om de Pontonbrug voor iedereen toegankelijk te maken. Louter fysieke elementen zoals bijvoorbeeld de waterstanden van de Schelde bij eb of vloed, hebben invloed op de hellingsgraad. Alle slots zijn toegankelijk voor mensen met een beperking of een handicap. De organisatie raadt wel aan te kiezen voor de tijdsslots waarbij de hellingsgraad zo beperkt mogelijk is. De maximale hellingsgraad bedraagt 7,7%. Begeleiders van mensen met een beperking of mensen met een handicap moeten tevens over een afzonderlijk geldig toegangsticket beschikken.

11. De toegang tot de pontonbrug is strikt verboden voor alle dieren met uitzondering van assistentie- en blindegeleidehonden; een, twee of driewielige voertuigen (o.a. kruiwagens, fietsen, huifkarren, koetsen). Het gebruik van skateboard, rolschaatsen en stelten is eveneens strikt verboden. Kinderwagens en rolstoelen worden wel toegelaten. Het staat de Organisator en Ordediensten vrij om discretionair te oordelen om de toegang te weigeren. De toegang zal eveneens geweigerd worden aan dronken of anderszins benevelde personen of diegene die een gevaar vormen voor andere personen, of zij die op een of andere wijze hinderlijk zijn of de openbare orde verstoren.

12. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door het Vredescentrum en haar projectpartners. Met de aanvaarding van de algemene voorwaarden geeft de bezoeker toestemming om verder te worden geïnformeerd over de projecten in het kader van Antwerpen ’14-’18 uitsluitend via de communicatiekanalen van het Vredescentrum. De aangeschrevene kan zich ten alle tijden uitschrijven op deze communicatie.

13. Betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen en Belgisch recht is van toepassing.